icon اساسنامه انجمن خبرگان برنامه ریزی
icon معرفی انجمن خبرگان برنامه ريزی

به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء توان کارشناسی کشور و استفاده از آن در امور برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، فنی و اجرائی، مدیریت، نظارت و بهره‌برداری، انجمن خبرگان برنامه ریزی متشکل از مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هدف ارائه خدمات در زمینه‌های یاد شده بشرح ذیل تشکیل می‌گردد.

icon موضوع فعاليت انجمن

تلاش در جهت ارتقاء دانش و بهینه‌سازی در امور مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت، فنی و اجرائی، ارزشیابی و بهره برداری اظهار نظر و مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حسب دعوت سازمانهای دولتی و عمومی در قوا و نهادهای مختلف در موضوعات بند الف و پیشنهاد راهکاری مناسب بررسی و قبول انجام فعالیتها و امور قابل واگذاری دستگاههای اجرائی در مواردی که این امور به انجمن پیشنهاد می‌کند و نیز بررسی پیشنهاد به دولت برای واگذاری امور یاد شده به انجمن بررسی و قبول مشارکت در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی در مواردی که از سوی دستگاههای دولتی پیشنهاد می‌گردد. تشکیل هیأتهای حقیقت یاب و انتخاب ناظرین و داوران به منظور همکاری در امور نظارتی و حل و فصل اختلافها

icon اهداف و ماموريت ها

1- ایجاد بستری در جهت گردهمایی افراد صاحب تجربه و توانمند در کنار هم به منظور ارایه طرح های موثر در توسعه کشور و تبادل تجربیات و دانسته ها

2- ارایه طرح ها، پیشنهادات و راهکارهای موثر در توسعه کشور به مسئولان و دستگاه های ذیربط

3- بررسی روند توسعه در کشور و شناسایی نقایص و توانمندی ها در عرصه های گوناگون و انعکاس آن به مراجع ذیربط

4- همکاری با دستگاه های دولتی در انجام طرح ها و پروژه هایی که در توسعه کشور مؤثرند

5- کمک به ایجاد مراکز علمی و مطالعاتی در کشور برای نهادینه کردن تصمیم گیری های مبتنی بر دانش، تجربه و تکنولوژی های آزمون و خطا در سطوح مدیریتی کشور.

icon اعضای هیأت مؤسس
1- بیژن رحیمی دانش

2- میرداود حسینی میلانی

3- عطاءاله هاشمی

4- عبداله ناخدا

5- محمدرضا حاجی قوامی