گالری تصاویر منتخب انجمن خبرگان برنامه ریزیتصاویر منتخب سال 1389       تصاویر منتخب سال 1390       تصاویر منتخب سال 1391       تصاویر منتخب سال 1392       تصاویر منتخب سال 1393       تصاویر منتخب سال 1394       تصاویر منتخب سال 1397      
تصاویر منتخب سال 1398